Müşteri Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetlerde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; kitap.ykykultur.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

2. Müşterilerin İşlenen Kişisel Verileri
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası,
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve diğer iletişim bilgileri,
Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları,
Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,
Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
Diğer veriler; Görsel ve işitsel kayıtlar, Talep şikayet bilgisi

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verilerinizi;

 • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine, müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya ilişkin operasyonların planlanması ve icrası,
 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimize ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin şubeleri, kitabevleri, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.  

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Açık rızanıza istinaden;

 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya ilişkin e-ticari iletilerin gönderilmesi

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, topluluk şirketimiz Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.  

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kitap.ykykultur.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasınıYapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal Caddesi, No: 161, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yapikredikultursanatyayincilik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.